Home

PhD dissertations

 • Olimpia Markiewicz, "Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2009.
 • Mikołaj Czajkowski, "Nośniki Wartości Dóbr Środowiskowych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2008.
 • Anna Kukla-Gryz, "Wzrost gospodarczy a środowisko. Weryfikacja hipotezy o Środowiskowej Krzywej Kuznetsa", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2007.
 • Marek Giergiczny, "Zastosowanie metody wyborów z eksperymentem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2006.
 • Agnieszka Markowska, "Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2004.
 • Anna Bartczak, "Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2002.
 • Jan Rączka, "Polityka państwa w latach dziewięćdziesiątych w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2001.
 • Olga Kiuila, "Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2000.


MA dissertations

 • Lucyna Owadowska, "Warianty rozwiązań dla wsi Sieraków", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2010.
 • Dorota Graba, "Analiza krzywej doświadczeń dla energii wiatrowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
 • Anna Malawska, "The influence of environmental regulation on technological change. Abatement activities in the electricity and heat generation sector", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2009.
 • Małgorzata Mosiej, "Instrumenty ekonomiczne wspierające politykę dotyczącą biomasy w Polsce", advisor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
 • Mateusz Mroczek, "Efektywność mechanizmów wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
 • Karol Warakomski, "Regulacje ekonomiczne gospodarki odpadami", advisor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
 • Bogumiła Igielska, "Allocation of  CO2 Emissions Allowances under the European Union Emissions Trading Scheme", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Oskar Mikucki, "Ocena mechanizmów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
 • Marta Miros, "Efektywność wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach 2005-2007", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Mariusz Świderski, "Efektywność Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Rafał Wiewiórski, "Metody wyceny ekonomicznej zastosowane do dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
 • Zbigniew Chachulski, "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na środowisko przyrodnicze", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
 • Monika Jarząbkowska, "Kryteria i etapy procesu projektowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplatnianych. Aspekt finansowy implementacji systemu z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora energetycznego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
 • Justyna Koper, "The Integration of East Asian Countries the Effect of a Future Bilateral Free Trade Agreement between Japan and South Korea (JKFTA)", advisor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
 • Anna Kudert, "Badanie efektywności ekonomicznej i wykonalności finansowej inwestycji w energetyczne wykorzystanie biomasy na przykładzie projektów dotowanych przez EkoFundusz", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Aleksandra Nieuważny, "Preferencje budujących domy jednorodzinne w stosunku do charakterystyki energetycznej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Magdalena Pawłowska, "Regulacja monopolu naturalnego na przykładzie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Warszawie", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Patrycja Teperek, "Wykorzystanie zasobów naturalnych Polski Wschodniej jako optymalna strategia niwelowania nierównowagi regionalnej", advisor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
 • Marta Babicz, "Ekonomiczna ocena wartości bezpieczeństwa powodziowego metodą wyceny warunkowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Agnieszka Gruszczyńska, "Analiza kosztów i korzyści ochrony torfowisk w ramach sieci Natura 2000 w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Michał Kopeć, "Lokalizacja autostrady A-2 w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zastosowanie analizy wielokryterialnej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Piotr Legat, "Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji w wykorzystanie biomasy do celów energetycznych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Tomasz Maleszewski, "Wybór społeczny a wartość rekreacyjna lasu w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2006.
 • Beata Mikulska, "Zielone rachunki narodowe", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
 • Agnieszka Papaj, "Analiza lokalnych rynków słomy stosowanej jako paliwo dla kotłowni", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Paulina Przywieczerska, "Wskaźnikowa ocena trwałości rozwoju gospodarczego na przykładzie Polski", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
 • Magdalena Wilamowska, "Percepcja szkód powodziowych. Badanie metodą wyceny warunkowej w powiecie nowosądeckim", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Paweł Drążek, "Racjonalność przedsiębiorstw a racjonalność gospodarstw domowych na przykładzie polityki ochrony środowiska", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Dorota Drela, "Opłacalność różnych metod pozyskiwania czystej wody na tle jej wyceny w aglomeracji warszawskiej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
 • Maciej Duralski, "Zastosowanie dynamicznego kosztu jednostkowego jako miernika efektywności nakładów na gospodarkę ściekową", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Beata Kula-Orłowska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do dóbr kultury", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Martyna Radzewicz, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa oczyszczalni ścieków komunalnych na przykładzie gminy Sanniki", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Andrzej Rzeszotarski, "Możliwości czynnej ochrony bagien biebrzańskich przez angażowanie miejscowej ludności w zabiegi chroniące ekosystemy łąk podmokłych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
 • Anna Skweres, "Porozumienia międzynarodowe a zależność między wzrostem gospodarczym i jakoscią środowiska przyrodniczego na przykładzie Protokołu z Oslo", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Agata Wiktorow, "Are fuel use Engel curves Environmental Kuznets Curves?", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Anna Golańska, "Analiza kosztów i korzyści oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
 • Marek Karczewski, "Ekonomiczna ocena inwestycji dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
 • Piotr Krupa, "Dobrowolne certyfikaty czystej energii", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
 • Piotr Plaskota, "Skuteczność instrumentów ekonomicznych w gospodarce odpadami na przykładzie systemu opłat produktowych i depozytowych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
 • Katarzyna Rutkowska, "Popyt na usługę wywożenia i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
 • Małgorzata Steckiewicz, "Ocena efektywności kosztowej projektów budowy oczyszczalni ścieków współfinansowanych przez Fundusz Spójności w Hiszpanii", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
 • Jan Bazyl, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa projektów dużej energetyki wiatrowej w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2003.
 • Agnieszka Celej, "Genuine Savings jako wskaźnik trwałego rozwoju", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2003.
 • Łukasz Dippel, "Analiza popytu gospodarstw domowych na usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Przemysław Kalinka, "Wycena walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Grzegorz Prochowicz, "Wykorzystanie wskaźników trwałego rozwoju do oceny stanu polskiej gospodarki w latach 1998-2000", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2003.
 • Marzena Wiśniewska, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Konrad Dybek, "Termomodernizacja jako efektywny kosztowo sposób przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu w Polsce", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Ewa Gańko, "Ekonomiczna ocena projektów energetycznego wykorzystania biomasy dofinansowanych przez Fundusz na rzecz Globalnego środowiska – Program Małych Dotacji (GEF/SGP)", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Dariusz Gatkowski, "Wycena walorów środowiskowych Magurskiego Parku Narodowego", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Anna Kukla, "Analiza hipotezy Portera na przykładzie wybranych branż gospodarki niemieckiej w latach 1991-1997", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
 • Marcin Piecewicz, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
 • Grzegorz Szram, "Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Dariusz Sztark, "Szacowanie popytu na czyste powietrze metodą wyceny warunkowej", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Jan Święcicki, "Opłacalność produkcji paliwa rzepakowego do silników spalinowych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
 • Anna Wilińska, "Odnawialne źródła energii a konwencjonalne metody produkcji energii elektrycznej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
 • Anna Zyśk, "Wpływ energetycznego wykorzystania biomasy na wzrost zatrudnienia w rejonie Włocławka", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Joanna Żak, "Ekonomiczna wycena przyrodniczych walorów Bieszczadzkiego Parku Narodowego", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Tomasz Bańkowski, "Rola rynku finansowego ochrony środowiska w ograniczeniu niskiej emisji w oparciu o konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Agnieszka Chabrzyk, "Projekt obniżenia emisji fal elektromagnetycznych ze stacji nadawczych systemu GSM na przykładzie powierzchni targowej w PKiN", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
 • Marek Giergiczny, "Ocena preferencji turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy w kwestii zagospodarowania parku", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Rafał Kielar, "Uogólnienie i analiza podstawowych modeli optymalizacji wieku rębności drzewostanu, opartych na modelu Faustmana", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
 • Bartosz Kucza, "Rachunek kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Witold Retke, "Ekonomiczna i ekologiczna analiza przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Agnieszka Sarna, "Analiza efektywności kosztowej ochrony środowiska w projektach wspieranych przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP)", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
 • Małgorzata Stachowiak, "„Ekologiczny odcisk stopy” jako wskaźnik trwałego rozwoju Polski", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Joanna Tarnowska, "Nakłady na ochronę środowiska w Polsce w latach 1991-99. Przyczyny spadku nakładów w 1999 roku", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
 • Marta Borkowska, "Badanie wpływu jakości powietrza oraz hałasu na ceny najmu i sprzedaży nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Sebastian Gil, "Obliczenie Indeksu trwałego dobrobytu gospodarczego (ISEW) Polski dla lat 1980 – 1997", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Łukasz Jaworski, "Ekonomiczne aspekty redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych kotłów energetycznych polskiej energetyki zawodowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
 • Magdalena Rozwadowska, "Badanie wpływu walorów widokowych i kompleksów roślinnych na ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Monika Stachewicz, "Koszty rekultywacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. Analizy na przykładzie rekultywacji terenów lotnisk po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
 • Anna Adamiak, "Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi w Gminie, na przykładzie Gminy Milanówek i Związku Gmin Żywiecczyzny", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Monika Berkowska, "Analiza trendów zmian miernika trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW) dla Polski", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Anna Cieciorowska, "Aspekty środowiskowe w rolnictwie polskim i europejskim - rekompensaty agrośrodowiskowe", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 1999.
 • Joanna Doborońska, "Problemy selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Małgorzata Janiszewska, "Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Izabela Kudelska, "Potencjał wzrostu gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Agnieszka Nowakowska, "Analiza systemu finansowania Parków Narodowych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Paulina Sewerynik, "Rozwój społeczno-gospodarczy w regionie "Ujścia Warty"", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Barbara Bajer, "Warunki opłacalności ekologicznej produkcji warzyw i owoców", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Monika Cwil, "Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki w Polsce na przykładzie województwa suwalskiego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
 • Agnieszka Kapciak, "Lokalna agenda 21 jako instrument ochrony wód Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Ewa Kozłowska, "Selektywna zbiórka odpadów jako podstawa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na przykładzie Warszawy", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Ewa Lisowska, "Ekonomiczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej gatunków użytkowanych rolniczo", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Damian Panasiuk, "Krajowe a międzynarodowe priorytety ochrony wód w Polsce. Analiza efektywności kosztowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
 • Agata Zbyradowska, "Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Ojcowskim Parku Narodowym", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Anna Bartczak, "Wycena wartości czystej wody metodą kosztu podróży", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Karolina Ciszewska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania wartości ekonomicznej środowiska na przykładzie Bagien Biebrzańskich", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Joanna Muszyńska, "Badanie popytu na czystą wodę motodą wyceny warunkowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Iwona Rakowska, "Analiza efektywności kosztowej na przykładzie projektów dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundację EuroFundusz", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Agnieszka Wiszniewska, "Tragedia współwłasności. Ekonomiczna teoria użytkowania ekosystemów", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Tamas Frankowski, "Ekonomiczne aspekty wypasu kulturowego owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Anna Jędrzejewska, "Wpływ handlu międzynarodowego na środowisko przyrodnicze na przykładzie produkcji samochodów osobowych w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Olga Kiuila, "Efektywność kosztowa europejskiej polityki ograniczania kwaśnych deszczy. Zastosowanie modelu "Rains"", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Jan Rączka, "Tax competition and Congestion Externality. Application to Luxembourg", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Olimpia Sobczak, "Analiza wykorzystania kontygentów celnych związanych z odnową środowiska. Próba oceny efektywności kosztowej", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Sebastian Tomala, "Ekonomiczne aspekty reintrodukcji rysia w Kampinowskim Parku Narodowym", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Agnieszka Markowska, "Wycena korzyści z poprawy jakości środowiska Morza Bałtyckiego. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Agnieszka Paraniak, "Rola Banku Światowego w ochronie środowiska w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Izabella Smolaga, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania korzyści z realizacji programu bałtyckiego", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Agnieszka Wagner, "Applicability of Marketable Pollution Permits", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Artur Ziółkowski, "Zagraniczne inwestycje kapitałowe a ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w okresie przekształceń systemowych", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1994.
 • Katarzyna Kazimierczuk, "Handel zbywalnymi uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń jako ekonomiczny instrument ochrony środowiska", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
 • Bożena Kitlińska, "System instrumentów ekonomicznych polityki ochrony środowiska w Polsce", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
 • Paweł Romaniuk, "Ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazu", advisor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.

BA dissertations

  • Mateusz Mroczek, "Analiza wpływu "Joint Implementation" na decyzje inwestycyjne w energetyce światowej w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
  • Konrad Pustoła, "Instrumenty promujące elektryczność z odnawialnych źródeł energii w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2003

  Case studies

  The list of case studies offered by WOEE:

  1. Jerzy Barglik, "Program Czystej Produkcji: Restrukturyzacja Metalodlewu"
  2. Anna Bartczak, "Czy Petrochemia Płocka może zarobić na ekologii?"
  3. Stanisław Czaja, "Czy Wojewódzki FOSiGW w Wałbrzychu powinien dofinansować budowę obwodnicy w Nowej Rudzie?"
  4. Stanisław Czaja, "Kto skorzysta z przyznania Wrozametowi normy ISO 9001?"
  5. Grzegorz Gorzelak, "Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA)"
  6. Ewaryst Hille, "Rynek czy nadzór publiczny. Jak aktywizować zasoby popytowe energii?"
  7. Olga Kiuiła, "Drugi Protokół Siarkowy"
  8. Olga Kiuiła, "Holenderski program VOC 2000"
  9. Olga Kiuiła, "Siła obcego kapitału"
  10. Grzegorz Peszko, "Redukcja niskiej emisji przez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego w Smrodkowie oraz likwidację lokalnych kotłowni węglowych"
  11. Jan Rączka, "Spalać śmiecie? Tak, tylko jakie i gdzie?"
  12. Jan Rączka, "Wielkie złomowanie"
  13. Jan Rączka i Grzegorz Peszko, "Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Przykład planowanego podatku węglowego"
  14. Joanna Spyrka, "Mazurski Park Narodowy: komu koszty, komu korzyści?"
  15. Jerzy Sleszynski, "Ekologiczne zasady gospodarowania w lasach"
  16. Tomasz Żylicz, "Czy warto przywrócić Bałtyk do życia?"
  17. Tomasz Żylicz, "Na ryby!"
  18. Tomasz Żylicz, "Projekt Chorzowski"